Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Základní pojmy: Definice

Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíže, přičemž těžiště pohybujících se hmot vykonává dráhu po svahu dolů. Svahové pohyby jsou velmi různotvárným geodynamickým procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.). Jsou to procesy, kterými příroda reaguje na porušení rovnováhy sil ve svahu a kterými se snaží poměry upravit do rovnovážného stavu.

Výsledkem svahového pohybu (procesu) je svahová deformace (forma).

V ČR se zabývali zpřesněním terminologie a dělením svahových pohybů Nemčok, Paček a Rybář (1974), kteří dělí svahové pohyby podle mechanismu a rychlosti pohybu na čtyři hlavní skupiny: ploužení, sesouvání, stékání a řícení.
Do ploužení zahrnujeme širokou škálu pomalých pohybů (v milimetrech až centimetrech za rok) od slézání svahových sutí až po hlubinné gravitační deformace horských svahů.
K sesouvání řadíme poměrně rychlé pohyby podél zřetelné smykové plochy.
Obsahují-li sesouvající se hmoty takové množství vody, že pohyb má charakter tečení, vznikají zemní, suťové a bahenní proudy (přívalové proudy).
Ke skalnímu řícení zařazujeme rychlé pohyby pevných hornin, při nichž se uplatňuje volný pád, popř. volný pád s následující rotací řícených bloků.
Výsledné formy těchto procesů pak ukazuje přehledná tabulka.

Příklady svahových pohybů a jejich výsledných forem

Proces (svahový pohyb)Forma (výsledná svahová deformace)
PlouženíRozvolňování svahůRozvolnění svahu, roztrhání horských masivů, zdvojené hřbety
Gravitační vrásněníGravitační vrása, bulging
Blokové pohybyBlokové pole
Povrchové plouženíSlézání svahových hlín a suti, hákování vrstev, plošná soliflukce, kamenné ledovce
Sesouvánípodél rotační smykové plochyRotační sesuv, sesuv podél rotační smykové plochy
podél rovinné smykové plochyPlanární sesuv, sesuv podél rovinné smykové plochy, skalní sjíždění
podél složené smykové plochyRotačně planární sesuv, sesuv podél složené smykové plochy, laterální sesuv
Stékání svahových uloženinZemní proud, bahnitý proud, zemní proud v citlivých jílech, kamenitý, hlinitokamenitý a bahnitý přívalový proud, mura, flowage
ŘíceníSesypáváníDrolení, sesyp
Opadávání úlomkůOpadový a suťový kužel, osyp, halda, kamenné moře
Odvalové říceníSkalní zřícení, odvalové zřícení
Planární říceníPlanární skalní zřícení, skalní sesutí

Svahové pohyby a jejich výsledné formy (svahové deformace) můžeme blíže charakterizovat podle dalších kriterií:

  1. věk: recentní (současný, čerstvý), fosilní (starý)
  2. stupeň aktivity: aktivní (živý), dočasně uklidněný, stabilizovaný (zastavený)
  3. geneze: přirozený (samovolný), uměle vyvolaný (antropogenní)
  4. vývojové stadium: iniciální (počáteční), rozvinutý (pokročilý), finální (závěrečné)
  5. opakovatelnost: jednorázový, periodický
  6. tvar půdorysu: proudový, frontální, plošný, nepravidelný
  7. zřetelnost morfologické formy: zřetelná svahová deformace, zastřená svahová deformace, pohřbená svahová deformace
  8. pozice vůči dalším svahovým deformacím: samostatná svahová deformace, složená svahová deformace, součást složené svahové deformace

Nejrizikovější oblasti v ČR

Oblast téměř celého Českého středohoří, Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-vsetínská hornatina, Vizovická vrchovina, Javorníky, oblast Mladoboleslavska (Chlomecký hřbet, Příhrazská plošina), Doupovské hory, severovýchodní Čechy.

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa