Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Rychlé vyhodnocení Rychlé vyhodnocení

Tato aplikace je určena pro vyhodnocení rizikovosti zemních sesuvů.

Teprve vyrážíte k nahlášenému zemnímu sesuvu? Zpracování vyhodnocení Vám usnadní vytištěný pasportizační list v PDF (cca 60 KB).

Lokalita

Kliknutím do mapy vyberte místo sesuvu. Z určeného místa budou dohledány geologické údaje nezbytné pro dokončení vyhodnocení.

Stav: Vyberte místo sesuvu kliknutím do mapy.

Typ ohroženého prostoru

Jaké území je sesuvem ohrožováno.


Typický tvar plošného sesuvu (poměr šířky a délky cca 1:1) Mělký sesuv na poli o mocnosti do 2 m

Charakteristická morfologie tělesa sesuvu. Otevřené trhliny v odlučné oblasti.

Proudový sesuv v zahrádkářské kolonii

Porušená, posunutá a deformovaná výrobní budova v akumulační části sesuvu Zničený provoz zlatého dolu Bella Vista sesuvem, Kostarika

Čerpání vody z hrazeného sesuvného jezírka na dálničním tělese

Pilotová stěna chránící silnici č. I/8 v Bořislavi Ohrožení komunikace balvanitým proudem

Mníšek pod Brdy (rozvalení opěrné zdi při intenzivních srážkách) Sesuv pod zámkem Jezeří

Šířka sesuvu

Vzdálenost okrajů sesuvu v horizontálním směru.
Délka sesuvu

Jakou dráhu urazily sesouvající se materiály.
Výška odlučné stěny

Odhadovaná výška odlučné stěny sesuvu.Odlučná oblast

Odlučná stěna o výšce 0,5-2 m na sesuv v Křešicích

Obnažená smyková plocha v odlučné oblasti sesuvu Flyš, smyková plocha

Viditelné porušení terénu

Změny ve stavu porostu a deformace terénu, pozorovatelné pouhým okem

stromy vykloněné z původní polohy
Opilý les u Benešova u Semil

Bořní odlučná stěna a zátrhy na sesuvu v Babětíně

Plošný sesuv Mělká smyková plocha na sesuvu v Lísce

Plošný sesuv v pokryvných útvarech

Projevy vodního režimu

Přítomnost povrchové a podzemní vody, pozorované pouhým okem


V době rekognoskace suchý povrch sesuvu v Babětíně

Mírně zamokřený povrch sesuvu pod vrchem Tábor

Zamrzlý pramen na vytlačeném čele sesuvu u Nového Strašecí Zamrzlé prameniště na čele sesuvu u Čepiroh

Soustředěné přítoky vody (jezírka, louže, prameny, vlhkomilná flóra) Bahnité akumulace na sesuvech v údolí Granátky Sesuvné jezírko v týlní depresi na sesuvu pod Jánským vrchem

Ve vyklizeném korytě hlinitokamenitého proudu protéká bezjemnenný potůček

Vodní režim

Popis režimu povrchové a podzemní vody v rámci tělesa sesuvuVD Nechranice, břehový sesuv při poklesu hladiny na díle Flyšové souvrství v nárazovém břehu. Vznik frontálního sesouvání


Hloubka hlavní smykové plochy

V jaké hloubce se nachází smyková plocha, po které dochází k pohybu.

Smyková plocha povrchových sesuvů, která je často po realizaci sesuvu zcela odkryta a její hloubka odpovídá výšce odlučné hrany.
Malý mělký sesuv v Třebenicích u Štěchovic
Mělká smyková plocha se vyskytuje především u sesuvů malého rozsahu, často bývá realizací sesuvného pohybu odhalena a proto její hloubka může odpovídat výšce odlučné hrany. Jedná se o nejčastější hloubku.
Odlučná oblast Mělká smyková plocha na sesuvu v Lísce Sesuv na poli u Řevničova s hloubkou smykové plochy do 2 m
Středně hluboká smyková plocha se vyskytuje především u sesuvů většího rozsahu s větším dosahem vlivu na okolní stavby.Odlučná stěna bývá u takových sesuvů také výrazná a vyšší než 2 m.
Čerpání vody z hrazeného sesuvného jezírka na dálničním tělese Smyková plocha sesuvu na dálnic D8 v kopané sondě KS1 Měření hloubky a profilu v kopané sondě
Hluboké smykové plochy se u nás vyskytují výjimečně, především na starých sesuvných územích; musí být potvrzeny geotechnickým průzkumem; většinou jde o rozsáhlé katastrofické sesuvy
deformace skalních masivů, dlouhodobé creepové pohyby Smyková plocha na sesuvu Vajont, Itálie

Svahové pohyby dle mechanismu a rychlosti pohybu

Zatřídění jevu (ploužení - sesouvání - stékání) podle klasifikace Nemčok, Pašek, Rybář 1974

dlouhodobý a zpravidla se nezrychlující se pohyb horninových hmotm rozhraní je málo zřetelné
plouživý, creepový pohyb Ploužení svahu projevující se šavlovitým růstem stromů
rychlý krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot po svahu, část hmot se nasune na původní terén v předpolí
Sesuvy v zářezu silnice realizované bez řádného IG průzkumu vytlačené boční valy
katastroficky rychlý krátkodobý pohyb horninových hmot ve viskózním stavu, přemístění na poměrně velkou vzdálenost
balvanokamenitá lavina/sesuv Projevy povrchového stékání na strmých svazích Černohorského potoka

Míra rizika a ohrožení

Odhad potencionálních škod a rizik ve vztahu k pohybu sesuvu

Zanedbatelné majetkové škody.
Mělký sesuv na poli o mocnosti do 2 m
Majetkové škody v řádech sto tisíců korun.
Bez přímého ohrožení zdraví či života, Majetkové škody v řádech milionů korun.
Ohrožení zdraví či života, rozsáhlé majetkové škody v řádech desítek miliónů Kč.

Využití poškozeného území

Využití postiženého území.

bydlení, rekreace, občanské vybavení, veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura, smíšené výrobní a výrobně-skladovací plochy
Zcela nevhodné použití vysoké gabionové stěny v zářezu obchodního domu Lidl v Turnově Realizace zabezpečení svahu u Nového Strašecí vyztuženou konstrukcí

Nárazový břeh Moravy Sesuvný nárazový břeh ošetřený gabionovou stěnou
louky, pole
Pohled na horní partie masívního zemního sesuvu ve flyši Patrné zátrhy Mělký sesuv na poli o mocnosti do 2 m

Rychlý pohyb (m/den)
doly, těžba nerostů
Kolaps těžební stěny (hnědé uhlí,Bílina) Mapování sesuvu pomocí GPS zaměření Sesuvy postižené závěrné svahy dolu ČSA
pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství, sklady nebezpečných látek
Zničený provoz zlatého dolu Bella Vista sesuvem, Kostarika

Antropogenní činnost

Docházelo na postiženém území k některé z níže uvedených antropogenních činností?


Typický tvar plošného sesuvu (poměr šířky a délky cca 1:1)

Staré meliorační trubky na sesuvu v Jánské

Sesuvy v zářezu silnice realizované bez řádného IG průzkumu
I historická doložitelná opatření.
Zničené sanační opatření

Příklad plošného sesuvu v rekultivačních vrstvách ze spraší - 2011

Sesouvání v jílovitých terciérních horninách

Známky porušení staveb

Jaký typ porušení se týká dotčených staveb?Porušená, posunutá a deformovaná výrobní budova v akumulační části sesuvu Nakloněná garáž v sesuvu u Bítouchova u Semil

charakteristické praskliny při porušení stavby v odlučné oblasti sesuvu ohrožená statika objektu

Smykové porušení domu sesuvem v Bítouchově u Semil


Proudový sesuv v zahrádkářské kolonii Totální destrukce železničního tělesa u Dobkoviček sesuvem

Stupeň stabilizace sesuvu

Udává míru aktivity (současného pohybu) sesuvu
Plocha postiženého území

Velikost plochy území postiženého sesuvnou činností (nejedná se jen o plochu sesuvu jako takového).

Plocha do 200 metrů čtverečních.
Malý mělký sesuv v Třebenicích u Štěchovic
Plocha 200 až 4000 metrů čtverečních.
Plošný sesuv
Plocha větší než 4000 metrů čtverečních.
přehrazení údolní nádrže akumulací sesuvu Terénní mapa sesuvu Dobkovičky na D8

Nutnost rychlosti sanace

Výběr kritéria na základě faktů jako je riziko ohrožení života, dopravní omezení, ohrožení přilehlých objektů či konstrukcí, aktivita sesuvu

Spustit vyhodnocení


Kontaktní údaj (telefon nebo email; není povinné)

 

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa