Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

O projektu (průvodce) Článek

Vítejte na stránkách Nemeton2015!

Svahová deformace Foto: Ing. Petr Kycl

Níže v textu jsou uvedeny základní informace a stručná charakteristika obsahu těchto webových stránek a popis, jak systém Nemeton2015 co nejlépe a nejefektivněji využívat.

Účelem systému Nemeton 2015 je poskytnout ucelené a spolehlivé informace o problematice řešení zemních sesuvů. Tyto stránky jsou uvedením do problematiky pro ty, kteří se s tímto jevem neočekávaně setkají a musí jej řešit. Systém pomůže s rychlým i komplexním vyhodnocením závažnosti situace z laického hlediska a doporučí relevantní postup řešení problému. Seznamuje investory a další zájemce s postupy řešení této problematiky. Zprostředkovává kontakt na experty a úřady, které problematiku řeší. Nemeton2015 nemůže nahradit expertní stanovisko relevantního odborníka, dá však uživateli základní možnost posoudit kompetentnost jednotlivých odborníků a relevanci jimi navrhovaných řešení.

Systém vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci projektu „Výzkum a Vývoj – vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy“.

Základní pojmy

Svahové pohyby – sesuvy jsou velmi různotvárným geodynamickým procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.). Jsou to procesy, kterými příroda reaguje na porušení rovnováhy sil ve svahu a kterými se snaží poměry upravit do rovnovážného stavu.

V této části stránek se tedy uživatel může seznámit se základními pojmy, které se k sesuvům vztahují. Jde o to seznámit i laika resp. neodborníka na sesuvnou problematiku se základní definicí sesuvů, s klasifikacemi, jak sesuvy hodnotit a zařazovat, jsou zde uvedeny základní termíny a faktory ovlivňující vznik sesuvů a konečně je přiložen také přehledný záznamový list, který může uživatel vyplnit v případě objevení sesuvu nového. Nemeton2015 a jeho hodnocení vychází ze základní klasifikace Němčok-Pašek-Rybář (1974), která je platná nejen v rámci ČR, ale také celosvětově.

Registr svahových nestabilit (RSN)

Registr svahových nestabilit, spravovaný Českou geologickou službou, poskytuje volné a stálé on-line harmonizované, odborně zpracované a aktualizované údaje o svahových deformacích, obecně nazývaných sesuvy. Registr si klade za cíl přispět k prevenci a eliminaci následků přírodních geologických procesů. Kliknutím na odkaz níže se dostanete přímo do mapové aplikace registru svahových nestabilit, kde můžete v uživatelsky jednoduchém a intuitivním prostředí získat informace o požadovaném území a v případě existence sesuvů v tomto území také informace o zaznamenaném sesuvu. Pokud jste objevili či zaznamenali sesuv nový, který není v této databázi, prosíme, nahlaste jej, případě vyplňte jednoduchý záznamový list a zašlete ho, prosíme, na emailovou adresu sesuv@example.com.

Katalogy, knihovna

Katalogy poskytují stručný přehled o náležitostech a principech jednotlivých metod používaných v rámci provádění geotechnického/inženýrskogeologického průzkumu, monitoringu a sanace včetně matematického modelování. Pro informaci jsou zde zahrnuty i tzv. speciální metody, které nejsou v českých podmínkách běžně používány a jejich nasazení může být obhajitelné pouze ve výjimečných případech.

Dle individuálních podmínek na zájmové sesuvné lokalitě odborník rozhodne o potřebnosti realizace těchto jednotlivých průzkumných metod za účelem zjištění veškerých nezbytných informací pro návrh dostatečného a hospodárného sanačního opatření. Dále navrhne metody kontrolního monitorovacího měření, které je třeba realizovat v pravidelných intervalech v závislosti na naměřených hodnotách a okrajových podmínkách zadání (sledování bez sanace, po sanaci aj.).

Aktuality

V oddílu aktuality vás pravidelně informujeme o sesuvných událostech, a to nejen v rámci ČR, ale také celosvětově. Přidáváme zajímavé odkazy na ničivé sesuvy a poukazujeme na nebezpečí a následky tohoto celosvětově rozšířeného fenoménu.

Rychlé vyhodnocení

Účelem rychlého vyhodnocení je zhodnocení zájmového sesuvného území na základě vybraných kritérií. Po zodpovězení položených dotazů nabízí odpovědi na následující otázky:

Komplexní vyhodnocení

Komplexní vyhodnocení sestává z 24 kritérií, jejichž vyplněním systém vyhodnotí a doporučí okruh sanačních metod pro hodnocený složitý sesuv. Jedná se o odborná kritéria, která nelze zadávat bez informací či závěrů z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu lokality a musí být zadána odborným uživatelem – geotechnikem nebo inženýrským geologem. V případě absence průzkumu lokality není možné odborné zadání kritérií a je nutné ho doplnit. Navržená sanační opatření nenahrazují projekt sanace, ale jsou pouze doporučující informací.

Legislativa

Oddíl Legislativa dává základní přehled o problematice nebezpečných a krizových situací, vznikajících sesuvy zeminy a způsobů jejich řešení. Seznamuje s:

Přehled je doplněn výčtem orgánů krizového řízení a vybraných odborných pracovišť, která se podílejí na řešení krizových situací.

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa