Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Základní pojmy: Klasifikační systémy svahových pohybů

Než vyšla a uchytila se nerozšířenější klasifikace svahových pohybů podle Varnes 1978, byly zde klasifikace např. podle Coates (1977), Záruba – Mencl (1969).

Coates, D. R. (1977): Landslides pespective (plus překlad kurzívou)

type of
material

typ
materiálu
type of movement (increasing speed)

typ pohybu (rostoucí rychlost)
slide

sesouvání
flow

tečení
fall

řícení
rotational

rotační
planar

rovinné (planární)
bedrock

hornina
rock slump

skalní sesuv
rock slide

skalní skluz/sesuv
increasing
rock coherence

rostoucí soudržnost (koheze)
rock avalanche

skalní lavina
rockfall

skalní řícení
block slide

blokový skluz/sesuv
regolith

eluvium
earth slump

zemní sesuv
debris slide

suťový sesuv
debris flow

úlomkotok, suťový proud
soil fall

řícení zemních stěn
debris avalanche

suťová lavina
sediments

sedimenty
sediment
slump

sesuv
sedimentů
earth flow

zemní proud
sediment fall

řícení sedimentů
slab slide

konsekventní sesuv, plošný povrchový skluz/sesuv
liquefaction flow

ztekucený sesuv
increasing
sediment size

rostoucí velikost zrna
loess flow

sprašový (prachový) proud
sand flow

písčitý proud

Klasifikační systém USA (USGS) rozdělení dle Varnes (1978)

V klasifikačním systému je přihlédnuto k množství a velikosti klastů (prach až bloky). Svahový pohyb „slump“ probíhá podél rotační smykové plochy a „slide“ po rovinné (planární, konsekvenční).

Classification of landslides suggested by Varnes (1978; plus překlad kurzívou)

type of movement

typ pohybu
type of material

materiál
bedrock

hornina
engineering soils

inženýrské zeminy
predominantly coarse

převažuje suť
predominantly fine

převažuje jemnozrnná zemina
falls

řícení
rock fall

skalní řícení
debris fall

řícení suťových stěn
earth fall

řícení zemních stěn
topples

řícení
rock topple

skalní odvalování
debris topple

odvalování suťových stěn
earth topple

odvalování zemních stěn
slides

sesouvání
rotational
few units

rotační
málo kusů
rock slump

skalní sesuv (rotační)
debris slump

suťový sesuv (rotační)
earth slump

zemní sesuv (rotační)
translational
many units

rovinný (translační)
mnoho kusů
rock block slide

skalní blokový sesuv (rovinný)
debris block slide

suťovo blokový sesuv (rovinný)
earth block slide

zemito blokový sesuv (rovinný)
lateral spreads

laterální rozvolňování
rock slide

skalní sesuv (rovinný, klouzání)
debris slide

suťový skluz (rovinný, klouzání)
earth slide

zemní skluz (rovinný, klouzání)
rock spread

skalní vytláčení (rotační)
debris spread

vytláčení sutí (rotační)
earth spread

zemní vytláčení
flows

stékání
rock flow (deep creep)

skalní proud (hluboké ploužení)
debris flow

úlomkotok, suťový proud
earth flow (soil creep)

zemní proud (ploužení)
complex

komplexní
combination of two or more principal types of movement

kombinace dvou nebo více předchozích typů pohybu

Slide and Slump definitions

Slide: A slide is the displacement of a rigid or semi-rigid mass of soil or rock so that it descends along a distinct underlying failure surface under the influence of gravity. If the failure surface is planar, it is referred to as a translational slide.

Slump: A slump is the name given to a slide when the underlying failure surface is curved rather than planar. The motion of a slump is rotational, so that portions of the slide drop and rise with respect to the adjacent stable slopes. It is more properly referred to as a rotational slide.

Převzato z http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/347930.html.

Types of landslides.

Klasifikační systém Varnes (1978) byl rozšířen o poznatky z přezkoumání svahových pohybů z usnesení Joint Technical Committee (JTC-1; Varnes clasification of landslide types, an update (Hungr – Leroueil – Picarelli 2012) Klasifikace byla rozšířena o zpřesněné typy pohybů. Oproti původní klasifikaci (Varnes 1978) bylo vypuštěno kritérium množství klastů.

Varnes clasification of landslide types, an update (Hungr – Leroueil – Picarelli 2012; plus překlad kurzívou)

slope movement

svahové pohyby
rock

horniny
soil

zeminy
fall

řícení
rock fall (1)

skalní řícení
boulders, debris, silt fall (2)

řícení bloků, sutí, prachu
topple

odvalování
rock block topple (3)

odvalování skalních bloků
gravel, sand, silt topple (5)

odvalování štěrkových, písčitých, prachových (zemních) stěn
rock flexural topple (4)

hákování skalních vrstev s odvalováním
slide

skluz
(sesouvání)
rock rotational slide (6)

skalní rotační sesuv
clay, silt rotational slide (11)

sesuv jílu, prachu
rock translational slide (7)

skalní planární (translační) sesuv
clay, silt translational slide (12)

planární (translační) sesuv jílu, prachu
wedge slide (8)

skluz skalního klínu
gravel, sand, debris slide (13)

štěrkový, písčitý, suťový sesuv
rock compound slide (9)

složený skalní sesuv
clay, silt compound slide (14)

složený sesuv jílu, prachu
rock collapse (10)

skalní kolaps
spread

šíření
rock slope spread (15)

boční (laterální) šíření skalních svahů
(blokové sesuvy)
sand, silt liquefaction spread (16)

boční (laterální) šíření ztekucením písku, prachu
sensitive clay spread (17)

boční (laterální) šíření senzitivních (citlivých) jílů
flow

proud
(tečení)
rock avalanche (18)

skalní lavina
sand, silt, debris dry flow (19)

písčitý, prachový (zemní), suťový suchý proud
sand, silt, debris flow slide (20)

písčitý, prachový (zemní), suťový proudový sesuv
sensitive clay flow slide (21)

proudový sesuv senzitivních (citlivých) jílů
debris flow (22)

úlomkotok, suťový proud
mud flow (23)

bahnotok
debris flood (24)

suťový příval
debris avalanche (25)

suťová lavina
earth flow (26)

zemní proud
peat flow (27)

proud rašeliny
slope
deformation

svahové
deformace
mountain slope deformation (28)

deformace horských svahů
soil slope deformation (30)

deformace zemních svahů
rock slope deformation (29)

deformace skalních svahů
soil creep (31)

ploužení (creep)
solifluction (32)

soliflukce
Schematic diagrams illustrating the typical mechanisms of the landslide defined in table.

Velká Británie

Velká Británie (BGS) používá klasifikační systém Varnes (1978). Britské pojetí klasifikace svahových pohybů provedl Hutchinson (1988), překlad kurzívou.

A Rebound
odlehčení

Hmoty země uměle (výkopem) nebo přirozeně (erozí) uvolnění. Zázemí zářezu reaguje nejprve pružně a následně se pomalu vyboulí.

 1. movements associated with man-made excavations
  pohyb spojený s umělým výkopem
 2. movements associated with naturally eroded valleys
  pohyb spojený s přirozenou erozí údolí

B Creep
ploužení (creep)

Jakékoli pomalé pohyby, které jsou nepostřehnutelné jinak než dlouhodobým periodickým měřením.

 1. superficial, predominantly seasonal creep; mantle creep
  povrchové, především sezónní ploužení; plošné ploužení
 2. deep-seated, continuous creep; mass creep
  hluboko založené, spojité ploužení; ploužení masivu
 3. pre-failure creep; progressive creep
  předkolapsové ploužení; progresivní ploužení
 4. post-failure creep
  pokolapsové ploužení

C Sagging of mountain slopes
pokles horských svahů

Obecný termín pro hluboce založené deformace horských svahů, jejichž současný stav je neodůvodňuje klasifikovat jako sesuv.

 1. single-sided sagging associated with the initial stages of landsliding
  jednostranné poklesávání spojené s počátečním stádiem sesouvání
 2. double-sided sagging, associated with the initial stages of double landsliding, leading to ridge spreading
  oboustranné poklesávání spojené s počátečním stadiem dvojitého sesouvání, což vede k hřebenovitému šíření
 3. sagging associated with multiple toppling
  poklesávání spojené v kombinaci s řetězovým (hromadným) odvalováním

D Landslides
sesuvy

Relativně rychlý svahový pohyb zemin a hornin, které probíhají typicky, po jedné nebo více diskrétních smykových plochách, které přeurčují pohyb mas.

 1. confined failures
  stísněné poruchy
 2. rotational slips
  rotační skluz
 3. compound failures (markedly non-circular, with listric or bi-planar slip)
  složené poruchy (výrazně nekruhové s vyklenutým nebo biplanární skluzem)
 4. translational slides
  translační sesuvy

E Debris movements of flow-like form
suťové proudy

Pět typů pohybů jako formy, které se výrazně liší v mechanismu vzniku.

 1. mudslides (non-periglacial)
  skluz jemnozrnných zemin (neperiglaciálních)
 2. periglacial mudslides (gelifluction of clays)
  skluz periglaciálních jemnozrnných zemin (geliflukce jílů)
 3. flow slides
  proudové skluzy
 4. debris flows, very to extremely rapid flows of wet debris
  suťové proudy, velmi až extrémně rychlé proudy vlhkých sutí
 5. sturzstroms, extremely rapid flows of dry debris
  sturzstorms (suťové proudy), extrémně rychlé proudy zvodněných sutí

F Topples
odvalování

Pohyb vnikající, pokus výsledné působící síly upadá přímo, nebo vně otočného bodu v základu postiženého bloku.

 1. topples bounded by pre-existing discontinuities
  odvalování predisponovanými diskontinuitami
 2. topples released by tension failure at rear of mass
  odvalování uvolněním tahovým porušením v týlu masivu

G Falls
řícení

Více či méně volný a extrémně rychlý sestup (pád) hmoty půdy nebo skály strmých svahů nebo převisů jakékoli velikosti.

 1. primary, involving fresh detachment of material; rock and soil falls
  primární, zahrnující čerstvé oddělení materiálu; skalní a zemní řícení
 2. secondary, involving loose material, detached earlier; stone falls
  sekundární, zahrnující volný materiál oddělený dříve; padání kamenů

H Complex slope movements
složené svahové pohyby

Kombinace dvou anebo více typů pohybů popsaných výše.

 1. cambering; valley-bulging
  vytlačování plastického podloží; vytlačování dna údolí
 2. block-type slope movements
  pohyby blokového typu
 3. abandoned clay cliffs
  opuštěné jílové útesy
 4. landslides breaking down into mudslides or flows at the toe
  sesuvy sesuté v zemním proudu nebo proudy na čele
 5. slides caused by seepage erosion
  sesuvy způsobené selektivní erozí
 6. multi-tiered slides
  vícestupňové sesuvy
 7. multi-storeyed slides
  víceúrovňové sesuvy

Španělsko

Španělská (IGME) klasifikace svahových pohybů podle rozdělení zpracovaným Corominas y García Yagüe (1997).

tipo de mecanismosubtipotipo de deslizamientoinglés
movimientos donde predomina la trayectoria vertical desprendimientos o caídasfalls
movimientos de giro de bloques determinados por la fracturación en escarpes vuelcostopples
movimientos de grandes bloques al iniciarse la rotura superfícies de desplazamientos planas o asimilables a ellas resbalamientos o deslizamientos

desplazamientos concordantes

desplazamientos discordantes
slides
desplazamientos sobre superfícies curvadas deslizamiento rotacional rotational slides
movimientos de una masa desorganizada flujos reptación

coladas de tierra

solifluxión

corrientes de derrubios

golpes de arena y limo

flujos de roca

avalanchas
creep

earthflows

solifluction

debris flows

sand and silt flows

rock flows

avalanches
movimientos con extrusión plástica lateral expansión laterallateral spreading
otros movimientos deformaciones sin rotura o previas a la rotura reptación por fluencia

cabeceo de estratos

combadura

pandeo en valle

deformaciones gravitacionales

profundas

rotura confinada
flexural toppling

cambering

bulging

sagging

confined failure
movimientos complejos colapso de volcanes

flujos deslizantes
flow slides
González de Vallejo – Ferrer – Oteo (2005) 1 González de Vallejo – Ferrer – Oteo (2005) 2 González de Vallejo – Ferrer – Oteo (2005) 3

České klasifikace

Česká republika (ČGS) pojmenovává svahové pohyby podle klasifikace Nemčok – Pašek – Rybář (1974). Tu předcházela klasifikace Mencel – Záruba (1969).

Mencel – Záruba (1969)

A. Svahové pohyby pokryvných útvarů (svahových hlín, sutí), vznikající hlavně působením povetrnostních činitelů: a) Slézání sutí (podmiňuje zároveň hákování vrstev),

b) plošné povrchové sesuvy,

c) proudové sesuvy,

d) suťové proudy (mury), vyplavování písků.
B. Sesuvy v pelitických horninách, nezpevněných nebo částečně zpevněných (jílech, slínech,jílovcích, jílovitých břidlicích): a) podél rotačních smykových ploch, vzniklé překročením pevnosti ve smyku,

b) po predisponovaných plochách, starých smykových plochách,

c) svahové pohyby vzniklé vytlačováním měkkých hornin v podloží, sesuvy náspů, způsobené vytlačováním podloží.
C. Svahové pohyby pevných skalních hornin: a) po předurčených plochách (plochách vrstevnatosti, břidličnatosti, puklinách nebo dislokacích),

b) dlouhodobé deformace horských svahů,

c) skalní řícení.
D. Zvláštní případy svahových pohybů, které se v našich krajinách za dnešních klimatických poměrů nevyskytují, ale v některých oblastech jsou důležitým geologickým jevem: a) soliflukce,

b) sesuvy citlivých jílů (quickclays)

c) subakvatické skluzy.

Dále rozlišují sesuvy: Aktivní, dočasně uklidněné, trvale uklidněné (stabilizované); fosilní a pohřbené. Asekventní, insekventní.

Rozdělení svahových pohybů podle Nemčok – Pašek – Rybář (1974)

základní skupiny svahových pohybů základní typy svahových pohybů příklady nejrozšířenějších typů a jejich charakteristika čís.
přík.
názvy výsledných svahových deformací
podpovrchové
(hlubinné)
ploužení
rozvolňování svahů rozvolňování skalního svahu vznikem puklin lemujících tvary svahu a dna erozního údolí 1. rozvolnění svahu

roztrhání horských masivů

zdvojené hřbety
rozvolňování svahu etevíráním tahových trhlin v jeho horní části2.
deformace vysokých horských svahů provázené roztháním horských hrbetů a stupňovitými poklesy svahů3.
gravitační vrásnění4.
shrnování vrstev podél okrajů pánví5.gravitační vrásy

shrnutí
vytlačování měkkých hornin ve dně údolí6.údolní antiklinály

bulging

naduřovánívrstev pode dnem údolí
blokové pohybyblokové pohyby po plastickém podloží7.bloková pole

cambering
blokové pohyby podél předurčené plochy8.rozsedliny

bloková pole

posuvy
povrchové ploužení9.slézání suti

slézání svahových hlín

povrchové ohýbání vrstev

vyvlečení a hákování vrstev

plošná soliflukce

kamenné ledovce
sesouvánísesouvání podél rotační smykové plochy10.rotační sesuvy

sesuvy podél rotační smykové plochy
sesouvání podél rovinné smykové plochysesouvání zemin podél rovinné smykové plochy11.planární sesuvy

sesuvy podle rovinné smykové plochy

sesuvy podle předurčené (predisponované) smykové plochy
sesouvání skalních hornin podél rovinné smykové plochy12.planární sesuvy ve skalních horninách

sjíždění po přeurčené ploše

skalní sjíždění

sjíždění
sesouvání podél složené smykové plochysesouvání podél složené, zakřivené a rovinné, smykové plochy13.rotační planární sesuvy

sesuvy podél složené smykové plochy
sesouvání po horizontální nebo mírně ukloněné smykové ploše14.laterální sesuvy
stékánístékání svahových uloženinstékání jílovitých a hlinitopísčitých zemin15.zemní proudy

bahnité proudy

zemní proudy v citlivých jílech

soliflukční proudy
stékání hlinitých a úlomkovitých zemin působením přívalových vod16.kamenité (balvanité přívalové proudy

hlinitokamenité přívalové proudy

hlinité a bahnité přívalové proudy

mury
stékání povrchových partií pokryvných útvarů v období tání nebo po nadměrných srážkách17.rusky „oplyviny“
anglicky „flowage“
řícenísesypávánípřemisťování drobných úlomků poloskalních hornin až zemin kutálením a válením po svahu18.drolení

sesypy
opadávání úlomkůnáhlé přemístění úlomků skalních hornin volným pádem, poté válením a posouváním po svahu19.opadové kužele

suťové kužele

haldy

úsypy

osypy

kamenná moče

padání kamenů
odvalové řícenínáhlé přemístění skalních stěn převážně volným pádem20.skalní řícení

odvalové řícení

odvaly
planární řícenínáhlé přemístění skalních stěn přičemž se kombinuje kluzný pohyb po předurčené ploše volným pádem21.sesutí

planární skalní řícení

skalní řícení kombinované se sjížděním

slovensky „zlomiská“
Nemčok – Pašek – Rybář 1 Nemčok – Pašek – Rybář 2 Nemčok – Pašek – Rybář 3 Nemčok – Pašek – Rybář 4

Literatura

Varnes, D. J. (1978): Slope movement types and processes. – In: Special Report 176: Landslides: Analysis and Control (Eds: Schuster, R. L. & Krizek, R. J.). Transportation and Road Research Board, National Academy of Science, Washington D. C., 11–33.

Coates, D. R. (1977) - Landslide prospectives. In: Landslides (D.R. Coates, Ed.) Geological Society of America, pp. 3–38.

Hungr, O. – Leroueil, S. – Picarelli, L. (2012): Varnes classification of lansdlides types, an update. – landslides and Engineered Slopes: Society through Improved Understanding – Ebehardt et al. (eds). Taylor & Francis Group. London.

Hutchinson, J. N. (1988): General Report: Morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology. – Proceedings, Fifth International Symposium on Landslides (Ed: Bonnard, C.), 1, 3–35. Rotterdam: Balkema.

González de Vallejo, L. I. – Ferrer, M. – Ortuño, L. – Oteo, C. (2005): Ingeniería Geológica, 623–629. – Pearson Educatión, s.a. Madrid.

Nemčok, A. – Pašek, J. – Rybář, J. (1974): Dělení svahových pohybů. – Sborník geologických věd, Ř. Hydrogeol. Inž. Geol., 11, 77-93. – ÚÚG. Praha.

Záruba, Q. – Mencel, V. (1969): Sesuvy a zabezpečování svahů. – Academia. Praha.

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa