Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Legislativa: Úvod

Cílem tohoto materiálu je poskytnout základní informace k problematice nebezpečných a krizových situací, vznikajících zemními sesuvy, způsobů jejich řešení v návaznosti na povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „ZVZ“).

Za sesuv lze označit pohyb povrchových částí zemské kůry, při kterém dochází k přemísťování hornin. Jde o relativně rychlý, krátkodobý klouzavý pohyb horninových hmot na svahu podél jedné nebo více průběžných smykových ploch a nebo terénní tvar vzniklý relativně rychlým přemisťováním horninových hmot po svahu. Charakteristické je, že část hmot se nasune na původní terén v předpolí. Aby mohlo k sesuvnému pohybu dojít, musí být splněny morfologické, geologické, hydrogeologické a klimatické předpoklady. K sesuvu dochází, když se poruší stabilita svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo v důsledku lidské činnosti (pramen: ČGS, www.geology.cz).

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa