Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Licenční ujednání

I. Úvodní ustanovení

 1. Označení předmětu licence. Nemeton 2015 (dále také jen „Předmět licence“ nebo „Nemeton 2015“ nebo „aplikace“ nebo „dílo“) je aplikace poskytující informace, základní automatické vyhodnocení problematiky systematizace sanačních opatření zemních svahů a metodiku pro hodnocení stavu zemních svahů. Nemeton 2015 obsahuje mj. popis možných rizik souvisejících se sanacemi zemních sesuvů, popis možných řešení, vzorová již realizovaná řešení, a odpovědi na mnohé další otázky z oblasti zemních sesuvů.
 2. Cílem aplikace je poskytnout jejím uživatelům informační základnu pro jejich odborná a manažerská rozhodnutí při řešení problémů, situací a otázek z oblasti sanací zemních sesuvů. Nemeton 2015 přináší mj. systematizované informace o problematice zemních sesuvů správcům a majitelům pozemků ohrožených zemními sesuvy, či pozemků, na kterých zemní sesuv vzniká. Aplikaci lze využívat dvojím způsobem, a to buď tak, že lze využít její vyhodnocovací modul, nebo je možné přímo procházet obsažené informace v katalogových listech.
 3. Software Nemeton 2015 byl vyvinut v rámci projektu č. FR-TI3/519 Výzkum a Vývoj – vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy, který byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
 4. Poskytovatelem licence k Nemeton 2015 je společnost STRIX Chomutov, a.s., se sídlem 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČO: 27274535, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B1620 (dále také jen „Poskytovatel“).
 5. Nemeton 2015 je autorským dílem chráněným autorským zákonem.

II. Poskytnutí licence

 1. Za podmínek uvedených v tomto licenčním ujednání poskytuje Poskytovatel právo užít Nemeton 2015 (licenci).
 2. Jakýmkoliv způsobem užití aplikace, resp. úkonem směřujícím ke stažení, instalaci a/nebo jakémukoliv způsobu užití aplikace (tj. přijetím plnění) osoba, která Předmět licence užila, vyjadřuje souhlas s návrhem na uzavření licenční smlouvy za podmínek uvedených v tomto licenčním ujednání a stává se nabyvatelem licence a stranou licenční smlouvy (dále také jen „Smlouva“), povinnou dodržovat veškeré podmínky tohoto licenčního ujednání, přičemž užitím předmětu licence vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas.

III. Podmínky licence, dodání

 1. Licence se poskytuje bezúplatně, tj. nabyvatel není povinen platit poskytovateli za její poskytnutí odměnu.
 2. Licence se poskytuje jako nevýhradní a časově neomezená. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky, tj. Nabyvatel je oprávněn k výkonu práva užít Předmět licence i mimo území České republiky. Poskytovatel však upozorňuje na podmínky a účel, za kterým byl Nemeton 2015 zpracován a na související omezení označená v čl. IV odst. 8 níže. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že si je těchto omezení a s nimi spojených souvislostí dobře vědom.
 3. Nabyvatel licence je oprávněn Předmět licence užít, není-li jinak uvedeno v tomto licenčním ujednání, pro jeho vnitřní potřeby, jako metodiku pro hodnocení stavu zemních svahů a pro účely, k nimž aplikace slouží (viz čl. I odst. 1, 2 tohoto licenčního ujednání), jakož i pro vzdělávací účely. Není-li v tomto licenčním ujednání výslovně uvedeno jinak, Nabyvatel není v žádném případě oprávněn užít aplikaci ani žádnou její část či jakýkoliv dokument v ní obsažený pro komerční důvody, nesmí ji zejména v žádném případě úplatně poskytovat třetím osobám apod.
 4. Označení autora nesmí nabyvatel jakkoliv upravovat či jinak měnit. Ve všech případech oprávněného způsobu užití díla, v nichž to bude přicházet v úvahu, je nabyvatel povinen uvádět autory díla.
 5. Nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název jakkoliv upravovat či jinak měnit, je povinen zdržet se veškerých jednání a činností, zejména jimiž by jakkoliv zasahoval do vyhodnocovacího mechanismu.
 6. Nabyvatel je povinen respektovat veškeré podmínky vyplývající z ochrany aplikace jako autorského díla dle autorského zákona. Nabyvatel bere na vědomí, že rovněž na veškeré dokumenty obsažené v aplikaci se vztahuje ochrana podle autorského zákona, a že tyto dokumenty jsou autorskými díly. Nabyvatel je povinen respektovat práva autorů těchto autorských děl.
 7. Aplikace je dostupná všem zájemcům na internetových stránkách projektu Nemeton 2015 www.zemnisesuvy.cz, nebo přes odkaz na internetových stránkách www.strixchomutov.cz.
 8. V případě zájmu Nabyvatele je Poskytovatel připraven k jeho žádosti případně podat informaci o aplikaci, jejím užití apod. Žádosti o informace o aplikaci, jejím použití apod. lze Poskytovateli zasílat na adresu: strix@strixchomutov.cz. Poskytovatel však upozorňuje, že v souvislosti s aplikací neprovozuje žádný HelpDesk ani HotLine, že neposkytuje žádné takové služby, že ujednání prvé věty tohoto odstavce nepředstavuje povinnost či závazek Poskytovatele, a že na poskytnutí informací nemá Nabyvatel právní nárok. To zda, kdy, v jakém rozsahu, v jaké formě apod. bude informace Nabyvateli na základě jeho žádosti podána, závisí toliko a výhradně na vlastním uvážení Poskytovatele.
 9. V případě, že Nabyvatel bude mít zájem o zprostředkování kontaktu na odborníky, zabývajícími se problematikou sesuvů, zemních svahů, geologických a jiných průzkumů s tím souvisejících, havárií, sanačních opatření apod., lze vyplněním příslušného formuláře v aplikaci učinit žádost o zprostředkování kontaktu na odborníka v oblasti, kterou Nabyvatel označí, a která souvisejí s problematikou, k níž se aplikace vztahuje. Poskytovatel je připraven požadovaný kontakt, bude-li to v jeho silách, zprostředkovat. Poskytovatel neodpovídá za to, že mezi Nabyvatelem a zprostředkovaným kontaktem dojde k uzavření jakékoliv smlouvy či dohody, neodpovídá za jednání zprostředkovaného kontaktu, rozsah a kvalitu plnění a/nebo plnění smluvních závazků z jeho strany apod. Poskytovatel nezprostředkovává uzavření jakékoliv smlouvy či dohody, pouze případně na základě žádosti Nabyvatele zprostředkuje kontakt na osobu, která by mohla vyhovovat požadavku Nabyvatele. To zda, kdy, v jakém rozsahu, s jakým obsahem, v jaké formě apod. Nabyvatel uzavře nějakou smlouvu či dohodu s osobou, na níž Poskytovatel zprostředkoval kontakt, jak bude taková smlouva či dohoda plněna atd. je výlučnou odpovědností Nabyvatele, k jehož tíži jdou rovněž veškerá rizika s tím související. Nabyvatel vyplněním a odesláním formuláře, jakož i jakýmkoliv jiným způsobem, jímž prostřednictvím aplikace či jejím použitím sdělí (poskytne) osobní údaje, uděluje svůj bezvýhradný souhlas s nakládáním takových osobních údajů a jejich zpracováním v souvislosti s plněním a administrací této Smlouvy a/nebo provozováním aplikace. Nabyvatel souhlasí se zařazením do databáze nabyvatelů licence.
 10. Nabyvatel se zavazuje zdržet se jednání směřujícího k udělení podlicence, není oprávněn jakkoliv vystupovat v právních vztazích jako poskytovatel práva užít aplikaci a není ani oprávněn postoupit licenci třetí osobě, ledaže k tomu obdrží předchozí písemný souhlas poskytovatele.

IV. Odpovědnost

 1. Poskytovatel upozorňuje, že aplikace a výstupy z ní vzešlé mají a mohou mít pouze informativní charakter. Poskytovatel neodpovídá za úplnost a aktuálnost všech informací a podkladů, které aplikace obsahuje, jakož ani za to, že informace, návody, metodika apod. obsažená v aplikaci odpovídá poslednímu platnému stavu legislativy. Nabyvatel je vždy povinen správnost a aktuálnost uváděných informací a údajů ověřit a nabyvatel nese odpovědnost za výsledky, při nichž, resp. při jejich zpracování byly informace a údaje obsažené v aplikaci použity.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že aplikace a informace a údaje v ní obsažené mají toliko informativní charakter a podávají pouze informativní hodnocení stavu. Poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu, případně vzniklou v souvislosti s užitím aplikace a/nebo údajů a informací v ní obsažených
 3. Poskytovatel upozorňuje na to, že s ohledem na charakter problematiky zemních sesuvů, okolnosti a vlivy působící v místech identifikovaných georizik, měřených veličin apod. není možné se zcela spolehnout ve všech situacích a v každém případě na správnost informací poskytnutých prostřednictvím aplikace, a na to, že informace a údaje obsažené v aplikaci nemusejí vždy a v celém rozsahu být použitelné pro každý jednotlivý případ, a že vždy bude třeba přihlížet ke konkrétním podmínkám a okolnostem daného případu, a to pod odpovědností nabyvatele.
 4. Poskytovatel neodpovídá za chybné, pozdní, nedostatečné či neúplné zpracování a/nebo vyhodnocení informací a údajů obsažených v aplikaci, za jejich využití v nevhodném případě, či za nesprávné provedení opatření na základě vyhodnocení informací a údajů obsažených v aplikaci apod. Vyhodnocení informací poskytnutých aplikací, rozhodnutí o případném přijetí sanačních či jiných opatření, rozhodnutí o způsobu použití informací obsažených v aplikaci apod. je tak vždy odpovědností nabyvatele, poskytovatel za tyto záležitosti nijak neodpovídá. Poskytovatel upozorňuje, že vyhodnocení provedené na základě aplikace a metodiky v ní obsažené je závislé na správném a úplném zadání vstupních informací. Tím nejsou nijak dotčena ostatní ustanovení tohoto licenčního ujednání.
 5. Poskytovatel neodpovídá za výběr či vhodnost nebo správnost použití aplikace v tom kterém konkrétním případě. Poskytovatel neodpovídá za to, že aplikace bude fungovat ve spojení s jiným software.
 6. Poskytovatel dále neodpovídá za jakékoliv škody a důsledky způsobené nabyvatelem a/nebo třetí osobou, způsobené v důsledku zneužití nebo užívání aplikace v rozporu s licenčním ujednáním, návodem k použití, instrukcemi, pokyny či doporučeními poskytovatele, způsobené v důsledku zásahu nabyvatele nebo třetí osoby do aplikace, způsobené v důsledku protiprávního zásahu do aplikace apod.
 7. Poskytovatel upozorňuje, že aplikace může obsahovat autorská díla třetích osob, a že produkty a služby, uvedené aplikaci, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být předmětem ochrany dalších práv dotčených osob. Názvy a označení výrobků a služeb, společností a dalších osob mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 8. Poskytovatel upozorňuje na skutečnost, že Nemeton 2015 byl zpracován s ohledem na geologické a jiné podmínky panující na území České republiky, s ohledem na legislativu České republiky a pouze v českém jazyce. Nabyvatel bere na vědomí, že při zpracování programu Nemeton 2015 nebyly zohledňovány žádné případné specifické podmínky, panující na jiných územích než je Česká republika, a že Nemeton 2015 není schopen taková případná specifika geologických a jiných podmínek, jakož ani cizí legislativy, vyhodnotit. Nabyvatel bere na vědomí, že Nemeton 2015 je určen pro použití při vyhodnocování problematiky zemních svahů, sesuvů, sanačních opatření atd. na území České republiky. Jakékoliv použití aplikace a/nebo výsledků prostřednictvím ní získaných ve vztahu k uvedeným problematikám na jiném území než je Česká republika je výlučnou odpovědností Nabyvatele a veškerá případná rizika s tím související jdou k tíži Nabyvatele. V takových případech Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že aplikace a/nebo výsledky prostřednictvím ní získané budou jakkoliv použitelné a/nebo využitelné, že budou odpovídat místním geologickým a jiným podmínkám, že budou mít jakoukoliv vypovídací schopnost, že budou odpovídat cizozemské legislativě apod. Nabyvatel rovněž bere na vědomí, že Nemeton 2015 byl zpracován pouze v české jazykové verzi, že žádná cizojazyčná verze zpracována nebyla, a že jakákoliv rizika z toho vyplývající a související s použitím aplikace mimo území České republiky, použitím osobou, která dostatečně dobře nevládne českým jazykem apod. jdou opět plně k tíži Nabyvatele, resp. osoby, která aplikaci použila.

V. Rozhodné právo

 1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
 2. Tato Smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

VI. Jediné ujednání, salvátorská klauzule

 1. Tato Smlouva představuje jediné a úplné ujednání stran ohledně předmětu plnění uvedeného a specifikovaného v Smlouvě. Jakákoliv případná předchozí ujednání, která by se k předmětu plnění uvedenému v této Smlouvě vztahovala, se zrušují a nahrazují touto Smlouvou.
 2. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět jen písemně, a to na základě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
 3. Případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost jakéhokoliv ujednání v této Smlouvě nemá vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání.
Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa