Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Základní pojmy: Základní prvky sesuvu

Odlučná hrana

Prakticky jde o nepřemístěný materiál sesuvu „in situ“, linie, která ohraničuje sesuvu v jeho horní části a navazuje na nejvyšší bod sesuvu.

Odlučná hrana

návrat zpět

Odlučná stěna

Strmá plocha na neporušené části svahu při horním okraji sesuvu, způsobené pohybem materiálu směrem po svahu dolů od odlučné hrany. Na odlučné stěně je většinou vidět část smykové plochy sesuvu.

Odlučná stěna Odlučná stěna

návrat zpět

Vnitřní (sekundární) odlučné stěny

Strmá plocha v již pohybem porušené (posunuté) části sesuvu způsobená pohybem materiálu směrem po svahu dolů. Je možné vidět dílčí smykovou plochu. Její výskyt v rámci sesuvu je většinou mezi hlavní odlučnou stěnou a přibližně střední částí sesuvu.

Vnitřní (sekundární) odlučné stěny

návrat zpět

Akumulace

Materiál přemístěný sesouváním.

Akumulace Akumulace

návrat zpět

Čelo sesuvu

Linie spodního omezení sesuvu, resp. akumulace. Spodní hrana přemístěného materiálu.

Čelo sesuvu Čelo sesuvu Čelo sesuvu

návrat zpět

Příčné (transversální) trhliny

Otevřené trhliny kolmé na směr sesouvání, většinou v odlučné oblasti nebo v těle sesuvu.

Příčné (transversální) trhliny

návrat zpět

Podélné (radiální) trhliny

Otevřené trhliny rovnoběžné se směrem sesouvání, většinou na čele akumulace.

Podélné (radiální) trhliny

návrat zpět

Boční valy

Valy vznikající pohybem masy po svahu dolů a následným vytlačováním materiálu v linii pohybu na bočních stranách sesuvu.

Boční valy

návrat zpět

Předpolí sesuvu

Území před čelem sesuvu, které může být stále ovlivňováno svahovými pohyby v podobě vytlačovaných valů (tíhou akumulace).

návrat zpět

Zázemí sesuvu

Blízké území nad odlučnou hranou sesuvu dočasně stabilní, které bývá často porušeno otevřenými trhlinami a v dalších fázích bývá porušeno následnými svahovými pohyby.

návrat zpět

Původní svah

Sesouváním neporušený svah za hranicí sesuvu.

návrat zpět

Sesuvné jezírko

Morfologická deprese uvnitř sesuvného tělesa zaplavená přitékající vodou.

návrat zpět

Vytlačování předpolí

Morfologické projevy před čelem sesuvu, vznikající přitížením podloží sesuvu tíhou akumulace.

návrat zpět

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa